Informujemy, iż Centrum Projektów Polska Cyfrowa, na etapie trwającej weryfikacji wniosku złożonego przez Gminę Jonkowo, wskazało na konieczność potwierdzenia zatrudnienia w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej krewnego ucznia w linii prostej, wskazanego w złożonym oświadczeniu.

 

Uczniowie pełnoletni i rodzice uczniów, którzy w ramach „Grantów PPGR” złożyli oświadczenia proszeni są o dostarczenie osobiście:

- dokumentu poświadczającego zatrudnienie w PPGR wskazanego w oświadczeniu członka rodziny, który pracował niegdyś w byłym PPGR oraz wypełnionej karty ucznia.

Dokumentem poświadczającym zatrudnienie może być: świadectwo pracy, zaświadczenie z ZUS, umowa o pracę, legitymacja ubezpieczeniowa itp.

Osoby, które nie dostarczyły i nie posiadają dokumentów o zatrudnieniu w PPGR swoich przodków proszone są o podanie danych identyfikacyjnych przodków w zakresie: imię i nazwisko krewnego, daty urodzenia krewnego oraz imion jego rodziców, nazwisko panieńskie krewnego (dotyczy kobiet), dokładną nazwę PPGR oraz przypuszczalne lata pracy.

Posiadając te dane Gmina Jonkowo wystąpi do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o potwierdzenie zatrudnienia krewnego w PPGR.

W związku z tym, że uzyskanie dokumentów z KOWR może wpłynąć po terminie uniemożliwiającym Gminie weryfikację Państwa oświadczeń – prosimy o jak najszybsze samodzielne pozyskiwanie dokumentów. Zaznaczamy jednak, iż z informacji uzyskanych z Archiwum czas oczekiwania na odpowiedź może być znacznie dłuższy niż termin jaki Gmina otrzymała na weryfikację Państwa oświadczeń.

Oświadczenia, których nie uda się poprawnie zweryfikować zostaną odrzucone.

Powyższe dokumenty wraz z kartą ucznia należy dostarczyć do Urzędu Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.12.2021r. godz. 14:00

Jednocześnie przypominamy, iż złożenie dokumentów niezgodnych z prawdą będzie skutkowało zwrotem otrzymanego wparcia oraz odpowiedzialnością karną.

Osoby, które dostarczyły już kserokopię dokumentów bądź informację o osobie pracującej niegdyś w zlikwidowanym PPGR proszone są dostarczyć jedynie wypełnioną kartę ucznia.

 

Karta ucznia (dokument w formacie DOCX - dokument programu Word - plik zawiera tabele, rozmiar: 111 kB)

Karta ucznia (dokument w formacie PDF - plik zawiera tabele, rozmiar: 146 kB)