Wójt Gminy Jonkowo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy na stanowisko inspektora do spraw kadr.

Wymiar czasu pracy: pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Jonkowie ul. Klonowa 2; 11-042 Jonkowo.
Rodzaj wykonywanej pracy: praca biurowa z wykorzystaniem komputera.

Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie, lub spełnienie wymogów określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
  2. wykształcenie wyższe,
  3. staż pracy- minimum 3 lata,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. nieposzlakowana opinia,
  6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko inspektor ds. kadr Nr oferty: OG.2110.2.2021” w terminie do dnia 20 maja 2021 r. do godz. 15:00 w biurze podawczym Urzędu Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Jonkowie, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2 (liczy się data wpływu do urzędu). Dokumenty złożone po wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Jonkowo nr 36/2021 z dnia 10 maja 2021 r. (plik w formacie PDF, rozmiar: 31 kB)

Ogłoszenie o naborze - szczegóły wymagań (plik w formacie PDF, rozmiar: 123 kB)