Wójt Gminy Jonkowo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo na stanowisko informatyk.

 

Opis stanowiska:

Zatrudnienie od dnia: 01.10.2021 r.

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Jonkowie ul. Klonowa 2; 11-042 Jonkowo oraz  w siedzibach szkół, przedszkola i żłobka.

Rodzaj wykonywanej pracy: praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.

 

Wymagania niezbędne:

  • obywatelstwo polskie, lub spełnienie wymogów określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
  • wykształcenie: wyższe - kierunek informatyka, teleinformatyka lub pokrewne, średnie kierunkowe - informatyka i trzyletni staż pracy na podobnym stanowisku,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • nieposzlakowana opinia,
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
  • prawo jazdy kategorii B,
  • posiadanie wiedzy zapewniającej obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy na stanowiskach wyposażonych w komputery,
  • doświadczenie i umiejętności administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach,
  • znajomość zasad zabezpieczeń infrastruktury informatycznej i baz danych.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko informatyk Nr oferty: OG.2110.5.2021" w terminie do dnia 20 sierpnia 2021 r. do godz. 13:00 w biurze podawczym Urzędu Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Jonkowie, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2  (liczy się data wpływu do urzędu). Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Zarządzenie nr 68/2021 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 26 lipca 2021 r. oraz pełna treść ogłoszenia o naborze. (plik w formacie PDF, rozmiar: 127 kB)

Plik klauzuli zgody na prztwarzanie danych osobowych. (plik w formacie PDF, rozmiar: 57 kB)