Przewodniczący Rady Gminy, Sławomir Wydymus, ma zaszczyt poinformować o obradach XXXIII sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędzie się 14.05.2021 r. (piątek) o godz. 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Jonkowo.
 5. Zapytania Radnych i Sołtysów do Wójta.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo.(opinia, dyskusja, głosowanie).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 r. (opinia, dyskusje, głosowanie).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla GOK w Jonkowie (opinia, dyskusja, głosowanie).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu (opinia, dyskusja, głosowanie).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny nieruchomości niezabudowanych na rzecz Gminy Jonkowo (obręb Giedajty, działka o nr. 72/6 o pow. 277 m2, 72/16 o pow. 1440 m2, 72/17 o pow. 582 m2) - (opinia, dyskusja, głosowanie).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo (lokal mieszkalny nr 4 o pow. 37.82 m2, działka nr ew. 161/4 o pow. 900 m2, obręb Jonkowo) - (opinia, dyskusja, głosowanie).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo (lokal mieszkalny o pow. 37,82 m2, działka nr ew. 8/1 o pow. 3404 m2, obręb Wołowno)- (opinia, dyskusja, głosowanie).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo (działka nr ew. 143 o pow. 3800 m2, obręb Wołowno) - (opinia, dyskusja, głosowanie).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXV/136/2005 Rady Gminy Jonkowo z dnia 14 grudnia 2005r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego pod nazwą Świetlica Socjoterapeutyczna (dyskusja, głosowanie).
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie posiedzenia.

  Z uwagi na panującą pandemię zapytania do Wójta Gminy lub Radnych proszę kierować do sekretariatu Rady Gminy.