Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów. Celem programu „Granty PPGR” jest wyeliminowanie ograniczeń związanych z dostępem do komputera i Internetu, które pojawiły się w czasie pandemii COVID-19 i związaną z nią nauką zdalną. Gmina Jonkowo zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach ogłoszonego naboru.

Osoby uprawnione do otrzymania wsparcia powinny spełniać następujące kryteria:

  • dziecko wskazane w oświadczeniu zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  • dziecko jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) członka rodziny, który był zatrudniony niegdyś w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej,
  • dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest m.in. złożenie  przez opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, stosownych dokumentów. Zainteresowane i uprawnione osoby składają następujące dokumenty:

  1. Oświadczenie dla opiekuna (dot. uczniów szkół podstawowych) + zgoda na przetwarzanie danych osobowych/klauzula RODO
  2. Oświadczenie dla ucznia - szkoła średnia (dot. uczniów szkół ponadpodstawowych) + zgoda na przetwarzanie danych osobowych/klauzula RODO
  3. Wskazanie sprzętu
  4. W razie posiadania dokumentów potwierdzających dany fakt zatrudnienia w danych PPGR, należy dołączyć go do niniejszego oświadczenia.

Miejsce składania dokumentów  – Urząd Gminy Jonkowo (biuro podawcze)

Termin składania oświadczeń – 29.10.2021 r. do godz. 14:00

Dane kontaktowe w sprawie naboru wniosków: Beata Cicha, (89) 670-69-11

Wykaz obrębów w których zostały przejęte do zasobu własności rolnej Skarbu Państwa działki ewidencyjne po byłych PPGR: Gamerki Wielkie, Garzewko, Giedajty, Godki, Jonkowo, Kajny, Łomy, Mątki, Polejki, Porbady, Pupki, Stękiny, Szałstry, Węgajty, Wołowno, Wrzesina.

 

Załączniki:

Dokument wskazania sprzętu (format dokumentu: PDF, rozmiar: 53 kB)

Oświadczenie dla opiekuna ucznia (format dokumentu: PDF, rozmiar: 170 kB)

Oświadczenie dla ucznia pełnoletniego (format dokumentu: PDF, rozmiar: 157 kB)

Klauzula RODO (format dokumentu: PDF, rozmiar: 82 kB)