Wójt Gminy Jonkowo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo na stanowisko referenta / inspektora do spraw budownictwa.

 

Opis stanowiska:

Stanowisko pracy: referent do spraw budownictwa / inspektor do spraw budownictwa.

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Jonkowie ul. Klonowa 2; 11-042 Jonkowo.

Rodzaj wykonywanej pracy: praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Przewidywany termin rozpoczęcia zatrudnienia: styczeń 2022.

 

Wymagania niezbędne:

  • obywatelstwo polskie, lub spełnienie wymogów określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
  • wykształcenie wyższe: kierunek techniczny lub administracja,
  • staż pracy- minimum 2 lata pracy w przypadku referenta lub co najmniej 3 lata stażu pracy w przypadku inspektora,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • nieposzlakowana opinia,
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referent ds. budownictwa / inspektor ds. budownictwa Nr oferty: OG.2110.9.2021” w terminie do dnia 30 listopada 2021 r. do godz. 13:00.

 

Zarządzenie nr 111/2021 Wójta Gminy Jonkowo z dn. 18 listopada 2021 r. wraz z załącznikami. (plik w formacie PDF, rozmiar: 365 kB)